document management system

Do you have SharePoint and don’t know how to use it properly?
Are you planning to migrate to the new Microsoft 365 environment and are afraid of data loss?

Sharepoint Online (Microsoft 365) | SharePoint On-Premises solutions

DMS, CMS solution

Professional enterprise Document Management System solutions will save you a lot of time.

Workshops and Courses

Our professionals will train your employees in SharePoint and Office365 directly at your place.

Migration to Microsoft 365

Update SharePoint and migrate to Office 365 environment without the threat of losing important data and information.

Sharepoint
On-Premises

Is the native functionality of SharePoint not enough for you? We offer tailor-made On-Premises solution.

What can SharePoint do?

intranet company agenda contacts sales orders purchase orders contracts books of accounts receivables book reports
organizational agenda personnel organizational structure organigram leave/absence/substitutability attendance business trips questionnaires surveys meetings tasks events project management helpdesk/complaints department knowledge base resource reservation reception ad hoc lists (tire changing) ad hoc databases documents directives forms filing cabinet

Business process automation
and communication platform

Thanks to SharePoint, sharing projects, tasks, working documents, forms, calendars, various data and information with colleagues and superiors is smooth, fast and easy. It doesn't even matter if you are in the same office or building, or in a completely different city, in another state or on another continent–you always have access to actual information and data without any restrictions.

Data Finder Across
the whole company

SharePoint will find any document, contact or information that is electronically stored in your company's databases. For example, you can easily find specific experts from among your employees and easily get their contact details as well as information about the projects and documents they have worked on so far.

Presentation of statistics and results

Use charts, tables, PivotTables, and other SharePoint presentation tools instead of buying third-party tools. Keep everything in one place. By analyzing data that can be stored in SharePoint or other data sources, you get statistical information about the status or results of the company in the form of attractive interactive presentations.

Secure data storage in a private cloud

Are you interested in having your data and information stored under the supervision in your company, but at the same time your business requires that they be available to you in real time and from different places? Create your own private cloud with SharePoint. You will gain complete control over your data and information, which will be stored with you, but thanks to the private cloud, you can access them anytime and from anywhere.
OneDrive of Business a Office Web Apps (WAC)

Social network for employees

SharePoint is also a place for your employees where they can communicate with each other, share information, but also easily collaborate. Through their feed, they can share documents, get information, for example, about other users' activities and previous projects, as well as discuss and evaluate their projects and tasks.

Is SharePoint the right
solution for your business?

Let's examine your needs.

Do not hesitate and contact us for first analysis.

Optimalizácia SelfServiceBI

Problém zákazníka: Zákazník riešil optimalizáciu existujúcej platformy SharePoint 2013, ktorá slúžila na zobrazovanie denného monitoringu dát v jednotlivých pobočkách – SelfServiceBI. Dáta boli spracovávané v Oracle DB a následne agregované v OLAP kockách v prostredí MS SQL. SharePoint prostredníctvom Excel services slúžil na zobrazovanie reportov pre koncových užívateľov. Optimalizácia mala za ciel znížiť celkový čas spracovania dát až po ich načítanie do Excel reportov. Zákazník nedisponoval testovacím prostredím na ktorom by mohli byť optimalizačné hypotézy realizované.

Riešenie: Zákazníkovi bolo dodané nové testovacie prostredie na platforme SharePoint 2013 a SQL 2012, na ktorom bol vytvorený rovnaký model riešenia ako v produkčnom prostredí. Po otestovaní riešenia boli vykonané optimalizačné nastavenia s cieľom úspory času pri spracovaní dát. Výsledkom optimalizačného snaženia, bolo preniesť overené hypotézy do produkčného prostredia.

Spoločnosť využíva sharepoint ako: 

Intranet spoločnosti

Problém zákazníka:

Zákazník hľadal vhodné riešenie, pre celofiremný intranet a platformu pre schvaľovacie procesy, tak aby bola pre používateľov prijateľnejšia, používanie intuitívne a bolo možné automatizovať časť firemných procesov. Zároveň požadoval vytvorenie jednoducho dostupného úložiská pre všetky smernice a zmluvy a iné dôležité dokumenty.

Riešenie: Zákazníkovi bolo navrhnuté riešenie na báze platformy SharePoint 2010. Bol vybudovaný nový intranet spoločnosti s logicky navrhnutou štruktúrou stránok a dizajn stránok bol upravený podľa dizajn manuálu zákazníka. Pre zákazníka bolo vytvorené riešenia pre viacstupňové schvaľovanie všetkých došlých faktúr – pričom systém bol prepojený s účtovným programom Navision. Dodané riešenie taktiež zahŕňalo automatizovaný proces vytvárania/schvaľovanie dodávateľských zmlúv a iných finančných dokumentov.

Spoločnosť využíva sharepoint ako: 

Vybudovanie platformy a modulu pre HR, školenia na mieru

Problém zákazníka: Zákazník potreboval nahradiť existujúci proces zaznamenávania neprítomností zamestnancov spoločnosti. Od nového systému očakával intuitívnosť pre zamestnancov a zjednodušenie správy systému a možnosťou exportovania údajov. Zákazník zároveň hľadal platformu pre vytváranie schvaľovacích procesov rôznych druhov odmien, v ktorých sa nachádzali citlivé informácie.

Riešenie: U zákazníka bol nainštalovaný a nakonfigurovaný SharePoint 2013 Standard ako platforma pre požadované aplikácie. Pre oddelenie Ľudských Zdrojov bola v platforme SharePoint 2013 vytvorená custom aplikácia pre potreby schvaľovanie neprítomností zamestnancov a schvaľovacie procesy pre Odmeny a iné Pracovno-právne vzťahy vo firme, ktoré obsahovali citlivé informácie. V rámci riešenia bol vytvorený modul Organizačná Štruktúra, modul pre Zostatky neprítomnosti stanovené zákonom synchronizovaný so SAPu, a formuláre pre jednotlivé žiadosti.

Spoločnosť využíva sharepoint ako: 

Office 365 ako vnútropodnikový systém

Problém zákazníka: Zákazník hľadal uplatnenie pre dávnejšie zakúpenú platformu O365, ako vnútropodnikového systému a DMS riešenia. Hľadal skúseného konzultanta, ktorý by v krátkom časovom horizonte dokázal analyzovať problematiku a navrhnúť konkrétne riešenia postavené na O365, s tým že integráciu navrhnutého riešenia bude realizovať svojpomocne dostupnými nástrojmi.

Riešenie: Na základe požiadaviek bol priamo u zákazníka zorganizovaný Workshop, ktorého obsahom bolo na mieru vytvorené školenie a riešenie konkrétnych procesov zákazníka ako zaznamenanie celkového obchodného prípadu, uloženie relevantných dokumentov. Workshop umožnil jednoduchým spôsobom zákazníkovi pochopiť prácu s platformou, nájsť limity a naučil zákazníka svojpomocne vytvárať a rozširovať existujúce riešenia.

Spoločnosť využíva sharepoint ako: 

O 365 ako jednoduché DMS a manažment procesov a ideí.

Problém zákazníka: Zákazník požadoval vytvorenie DMS riešenia pre projektové dokumenty ako aj aplikácie na managovanie Ideí naprieč viacerými pobočkami spoločnosti v iných krajinách. Chcel využiť platformu ktorú už vlastnil, a očakával že riešenie bude vytvorené v krátkom čas horizonte.

Riešenie: Zákazníkovi bolo vytvorené riešenie nad platformou O365 – SharePoint Online. Bola vytvorená databáza ideí a pracovný proces ktorý zberal informácie o hodnotení danej idei jednotlivými krajinami. Po hodnotení bola idea zaradená (nezaradená) do realizácie ako nový projekt. Zákazník dodané riešenie využíva aj ako DMS systém pre všetku dokumentáciu na projektoch.

Spoločnosť využíva sharepoint ako: 

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.